X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
بهنام کریمی ... تصویر
...به این وبلاگ خوش آمدید...

نمونه سوال حرفه و فن


گزینه های صحیح را با علامت ضربدر  (x)  مشخص کنید.هر کدام(25/)


- یکی از اصول اساسی در تولید محصولات فناوری چیست؟

الف) انتخاب مواد         ب) اصول بهداشتی          ج) انتخاب تغییر مواد         د) اصل ارزیابی  


- کدام گزینه مربوط به قسمت اصلی موتور الکتریکی نیست؟

الف) قسمت گردان       ب) قسمت ساکن        ج) قسمت باد بزن        د) قسمت استاتور  


- کدام یک از موارد زیر مربوط به کار سلف نیست؟

الف) تولید میدان مغناطیسی  ب) ذخیره ی انرژی الکتریکی ج) ذخیره ی انرژی گرمایی د) تولید فرکانس


- بیشترین صدمه دربر چوب در بین عوامل بیولوژیکی مربوط به کدام مورد است؟

الف)باکتریها          ب) حشرات        ج) موجودات دریایی چوب خوار          د) قارچها


جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. هر کدام(25/)


- برای اطمینان از صحت فرضیه ........................ انجام می دهند.


- جسمی که جریان الکتریکی را بسختی عبور می دهد مقاومت الکتریکی ............................ دارد.


- به منظور افزایش مقاومت تخته ی فیبری می توان ........................ را در خمیر الیاف چوب اضافه کرد.


- نیروی دفاعی بدن در اثر ..................... تقویت می شود و انسان بیمار نمی شود.

جملات زیر را از نظر علمی اصلاح کنید. هر کدام(5/)


- کار موتور تبدیل انرژی مکانیکی سوخت به انرژی الکتریکی است.

-

- ورقه های کاغذ از داخل قیر با رنگ عبور می دهند تا در برابر رطوبت و برودت مقاوم گردد.

-

شرکت کردن درکارها وبحث های گروهی چه اهمیتی درزندگی انسان دارد ؟

 

جریان برق چگونه به آرمیچر رسانده می شود ؟

                                                     

رشد تکامل کودک به جه عواملی بستگی دارد؟

 

تب شدید درکودکان چه عوارضی راایجاد می کند؟

 

کاغذ چه نوع چوبی میتواند مناسب باشد وچرا؟


سطح صفحات چوب وسیمان را چگونه تغییر میدهند ؟

 

بخشهای مغزی شیر دنباله کوتاه رانام ببرید؟

 

شکل مقابل راتکمیل کنید ؟

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ